Ogólne informacje na temat przetwarzania danych 

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn praktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo. 

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych. 

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych. 

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma. 

  W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych.

 

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, wówczas istnieje podstawa prawna do przetwarzania danych. 

 

  3. Usuwanie danych i okres przechowywania 

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres przechowywania danych przewidziany przez wspomniane normy, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego. 

 

Gromadzone są następujące dane: 

- Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji 

- System operacyjny użytkownika 

- dostawca usług internetowych użytkownika 

- adres IP użytkownika

- Data i godzina dostępu 

 

Strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę 

Strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Dane te są również zapisywane w log files naszego systemu. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. 

 

Dane te są również zapisywane w plikach logów naszego systemu. Nie ma to wpływu na adresy IP użytkowników lub inne dane, które umożliwiają przyporządkowanie danych do użytkownika. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. 

 

2. Cel przetwarzania danych 

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca ocena danych do celów marketingowych. 

 

3. Czas przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

Jeśli dane są zapisywane w plikach dziennika, następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest dalsze przechowywanie danych. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że nie jest już możliwe przypisanie klienta dostępu.

Nasze najczęstsze pliki cookie to:

Nazwa pliku cookie

Ciasteczko - Użytkownik

Cel

Google Analytics

Google 

Ten plik cookie jest przechowywany przez Google. Dzięki temu nasza strona internetowa może uzyskać informacje na temat korzystania z naszej strony przez naszych użytkowników, takie jak: B. czas wizyty, odwiedzane strony, czy użytkownik odwiedzał je wcześniej oraz strony internetowe, które były odwiedzane przed wizytą na naszej stronie.

Facebook Pixel

Facebook

Ten plik cookie jest przechowywany przez Facebook. Umożliwia to naszej stronie internetowej ocenę, optymalizację i rozwój grupy docelowej dla kampanii reklamowych na Facebooku.

One Signal

One Signal

Ten plik cookie jest przechowywany przez One Signal. Dzięki niemu nasza witryna pamięta, że użytkownik zapisał się do otrzymywania powiadomień push. Pomaga to również w dostarczaniu spersonalizowanych powiadomień.

VWO

VWO

Ten plik cookie jest przechowywany przez VWO. VWO umieszcza pliki cookie w przeglądarce użytkownika końcowego i klienta w celu identyfikacji użytkownika. Cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Mechanizmy takie jak przechowywanie danych w przeglądarce mogą być również wykorzystywane do zbierania i zapisywania informacji lokalnie na urządzeniu użytkownika.

Hotjar

Hotjar

Ten plik cookie jest przechowywany przez Hotjar. W rezultacie gromadzone są dane nieosobowe w celu zapewnienia lepszych doświadczeń na stronie internetowej, diagnozowania problemów technicznych i analizowania trendów.